میهمان عزیز خوش آمدید! برای بهره‌مندی از تمام امکانات لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا ثبت‌نام نمایید
گزینه ها
مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
Offline saman hm  
#1 ارسال شده : 1398/05/06 05:14:42 ب.ظ
saman hm
رتبه : کاربر حرفه ای
امتیاز
مدال :
متخصص دی ان ان: متخصص دی ان ان
تاریخ عضویت : 1394/04/09
ارسالها : 63 نوشته
( تشکرها: 14 بار )

با سلام و خسته نباشید من روی DNN 9.2.2 اشتباها ماژول ورژن پایین ایزی نیوز  نصب  کردم . و بعد رفتم ماژول رو حذف کردم . ولی تیبل هاش از توی دیتابیس پاک نشد .



حالا وقتی میخوام ایزی نیوز ورژن آخر رو نصب کنم اررور میده موقع نصب  اروررش کمی زیاده ولی اینجا کپی میکنم



 



System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsArchive_EasyDNNNews' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsArchive] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsArchive_EasyDNNNews] FOREIGN KEY([ArticleID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNews] ([ArticleID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsCategories_EasyDNNNews' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsCategories_EasyDNNNews] FOREIGN KEY([ArticleID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNews] ([ArticleID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsCategories_EasyDNNNewsCategoryList1' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsCategories_EasyDNNNewsCategoryList1] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsCategoryLocalization_EasyDNNNewsCategoryList' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsCategoryLocalization] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsCategoryLocalization_EasyDNNNewsCategoryList] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsComments_EasyDNNNews' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsComments] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsComments_EasyDNNNews] FOREIGN KEY([ArticleID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNews] ([ArticleID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Foreign key 'FK_EasyDNNNewsDocuments_EasyDNNNews' references invalid column 'ArticleID' in referencing table 'EasyDNNNewsDocuments'. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:1769,State:1,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsDocuments] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsDocuments_EasyDNNNews] FOREIGN KEY([ArticleID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNews] ([ArticleID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Constraint 'FK_EasyDNNNewsDocuments_EasyDNNNews' does not exist. Could not enable or disable the constraint. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:4917,State:0,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsDocuments] CHECK CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsDocuments_EasyDNNNews] System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsGallery_EasyDNNNews' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsGallery] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsGallery_EasyDNNNews] FOREIGN KEY([ArticleID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNews] ([ArticleID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsGallery_EasyGallery' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsGallery] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsGallery_EasyGallery] FOREIGN KEY([GalleryID]) REFERENCES dbo.[EasyGallery] ([GalleryID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList1' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList1] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsRolePremissionSettings1' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsRolePremissionSettings1] FOREIGN KEY([PremissionSettingsID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionSettings] ([PremissionSettingsID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsRolePremissionSettings_Roles' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionSettings] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsRolePremissionSettings_Roles] FOREIGN KEY([RoleID]) REFERENCES dbo.Roles ([RoleID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionsShowCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsRolePremissionSettings' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionsShowCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsRolePremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsRolePremissionSettings] FOREIGN KEY([PremissionSettingsID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsRolePremissionSettings] ([PremissionSettingsID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList1' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList1] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsUserPremissionSettings1' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsUserPremissionSettings1] FOREIGN KEY([PremissionSettingsID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionSettings] ([PremissionSettingsID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsUserPremissionSettings_Users' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionSettings] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsUserPremissionSettings_Users] FOREIGN KEY([UserID]) REFERENCES dbo.Users ([UserID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionsShowCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsCategoryList] FOREIGN KEY([CategoryID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsCategoryList] ([CategoryID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): There is already an object named 'FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsUserPremissionSettings' in the database. Could not create constraint or index. See previous errors. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2714,State:5,Class:16 ALTER TABLE dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionsShowCategories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_EasyDNNNewsUserPremissionsAddToCategories_EasyDNNNewsUserPremissionSettings] FOREIGN KEY([PremissionSettingsID]) REFERENCES dbo.[EasyDNNNewsUserPremissionSettings] ([PremissionSettingsID]) ON DELETE CASCADE System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EasyDNNSystemTokens'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.EasyDNNNewsSystemTokens'. The duplicate key value is (1). Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EasyDNNSystemTokens'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.EasyDNNNewsSystemTokens'. The duplicate key value is (2). Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EasyDNNSystemTokens'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.EasyDNNNewsSystemTokens'. The duplicate key value is (3). Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EasyDNNSystemTokens'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.EasyDNNNewsSystemTokens'. The duplicate key value is (4). Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EasyDNNSystemTokens'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.EasyDNNNewsSystemTokens'. The duplicate key value is (5). The statement has been terminated. The statement has been terminated. The statement has been terminated. The statement has been terminated. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script, Int32 timeoutSec) ClientConnectionId:bd4e875f-67ec-4b36-b96a-2899a0d62fef Error Number:2627,State:1,Class:14 /****** Object: Table dbo.[EasyDNNNewsSystemTokens] Script Date: 11/17/2011 10:48:33 ******/ SET IDENTITY_INSERT dbo.[EasyDNNNewsSystemTokens] ON INSERT dbo.[EasyDNNnewsSystemTokens] ([EntryID], [TokenTitle], [Description], [TokenContent]) VALUES (1, N'SysFacebookLikeButton', N'Facebook like button', N'<iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=[EasyDNNnews:CurrentPageURL]&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>') INSERT dbo.[EasyDNNnewsSystemTokens] ([EntryID], [TokenTitle], [Description], [TokenContent]) VALUES (2, N'SysTwitter', N'Share on Twitter', N'<a id="twitterLik" href="http://twitter.com/share?url=[EasyDNNnews:CurrentPageURL]" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="">Tweet</a> <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>') INSERT dbo.[EasyDNNnewsSystemTokens] ([EntryID], [TokenTitle], [Description], [TokenContent]) VALUES (3, N'SysGooglePlus', N'Share on Google plus', N'<!-- Place this tag in your head or just before your close body tag --><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{parsetags: ''explicit''}<br /></script><!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><g:plusone></g:plusone><!-- Place this render call where appropriate --><script type="text/javascript">gapi.plusone.go();</script>') INSERT dbo.[EasyDNNnewsSystemTokens] ([EntryID], [TokenTitle], [Description], [TokenContent]) VALUES (4, N'SysFacebookShareButton', N'Share on Facebbok', N'<a name="fb_share"></a> <script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>') INSERT dbo.[EasyDNNnewsSystemTokens] ([EntryID], [TokenTitle], [Description], [TokenContent]) VALUES (5, N'SysAddThis', N'AddThis service button', N'<!-- AddThis Button BEGIN --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style "><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4e83374938ea2808"></script>') SET IDENTITY_INSERT dbo.[EasyDNNNewsSystemTokens] OFF


Offline سهیل خیری (مدیر دی‌ان‌ان پلاس)  
#2 ارسال شده : 1398/05/06 11:05:49 ب.ظ
سهیل خیری (مدیر دی‌ان‌ان پلاس)
رتبه : مدیر ارشد
امتیاز
مدال :
اعضای رسمی دی ان ان پلاس: اعضای رسمی دی ان ان پلاسمتخصص دی ان ان: متخصص دی ان ان
تاریخ عضویت : 1394/01/06
ارسالها : 682 نوشته
کشور کاربر : ایران (جمهوری اسلامی)
( تشکرها: 18 بار )
( 207 تشکر دریافتی در 179 ارسال )
سلام و درود .

برای حل این مشکل نیاز است جداول و پروسیجر های ایزی دی ان ان نیوز را به صورت دستی از دیتابیس پاک کنید . سپس آخرین نسخه ایزی نیوز را نصب کنید .
از کاربران گرامی وب سایت دی ان ان پلاس خواهشمندم از دگمه تشکر به جای پست اسپم استفاده کنند .
عضو کانال رسمی تلگرامی ما شوید : https://telegram.me/Dnnplus
(محتوای کانال ارائه کد تخفیف مخصوص اعضای کانال و اخبار و رویداد های دی ان ان و اطلاع رسانی آپدیت محصولات)
مرجع دات نت نیوک فارسی


thanks 1 کاربر از سهیل خیری (مدیر دی‌ان‌ان پلاس) برای ارسال مفیدش تشکر کرده است.
saman hm در تاریخ 1398/05/07
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
رفتن به انجمن  
شما نمی توانید مطلب جدید در این انجمن ایجاد کنید
شما نمی توانید برای مطالب ارسالی پاسخ ارسال کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را حذف کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در مطلب ارسالی خود نظرسنجی ایجاد کنید
شما نمی توانید در این انجمن نظر دهید

اطلاع رسانی

Icon
Error

پشتیبانی آنلاین تلگرامی

پرسش و پاسخ در مورد دی ان ان / دات نت نیوک

مرجع دی‌ان‌ان فارسی و دات‌نت‌نیوک فارسی در ایران با نام تجاری دی‌ان‌ان پلاس ارائه انواع ماژول و پوسته دی ان ان انتشار آخرین نسخه بومی پلتفرم دی ان ان فارسی (دی‌ان‌ان فارسی) یکی از بهترین CMS ها برای سایت های سازمانی و شرکتی و استارت اپ‌ها
دی ان ان